Инвестициялык мүмкүнчүлүктөр

Эмне үчүн Кыргыз Республикасына инвестиция жасоо керек?
Кыргыз Республикасына инвестиция жасоо коркунучсуз, пайдалуу жана ыӊгайлуу. Ѳлкѳдѳ саясий климат туруктуу, ал эми Кыргыз Ѳкмѳтү экономикалык ѳнүгүүнү тездетүү жана ага түрткү берүү үчүн чет элдик инвестицияны тартуу зарыл экенин жакшы түшүнѳт.

  • Кыргызстандын инвестициялык мүмкүндүктѳрүнүн презентациясы

АКШ, Канада, Европа, Турция, Россия жана Кытайдан олуттуу инвестициялар келип жатса да, республикадагы инвестициянын кѳлѳмү жетишсиз.  Ушундан улам түз чет ѳлкѳлүк инвестицияларга түрткү берүү экономикалык саясаттын артыкчылыктуу багыты катары белгиленип, мамлекеттик жана жеке секторлор кошумча инвесторлорду тартуу үчүн ѳз күчтѳрүн бириктиришти.


Чет ѳлкѳлүк инвестициялар боюнча Консультациялык Катчылык кеӊешинин фукциясын аткарган «Инвестициялык тегерек үстѳл» коомдук уюму саясатты жѳнгѳ салуу менен эл аралык стандарттарга ылайык коммерциялык мыйзамдуулукка алып келүүчү инвестициялык климаты жакшыртуу максатында жеке сектордун ѳкүлү болгон Эл аралык ишкердик кеӊеши менен иш алып барууда.

Бүгүнкү күндѳ инвесторлор ѳздѳрүнүн кирешесин кѳбѳйтүп, тобокелди азайтуу үчүн башка Борбордук Азиянын ѳлкѳлѳрүнѳн Кыргыз Республикасын жогору баалап жатышынын конкреттүү факторлору жана себептери бар.  Алардын негизгилери: келишүүчүлүк соода тартиби, инвестицияларды ар тараптан коргоо, чектелбеген капиталды жана кирешени алып чыгып кетүү, акча бирдигин эркин алмаштыруу, бизнести жүргүзүүдѳгү аз чыгымдар, кесипкѳй жумушчу күч жана бийлик органдарына түз кире алуу.

Кыргыз Республикасынын инвестициялык климаты жѳнүндѳ пайдалуу маалыматтарды тѳмѳнкү сайттардан таба аласыздыр:

Кыргызстандын инвестициялык долбоорлору туурасында пайдалуу мааламаттарды дагы КРнын ТИМнин сайтынын «Кыргызстандын инвестициялык долбоорлору» деген бѳлүгүнѳн таба аласыздар.

2007-2008-жж. КРнын жетекчилери жана Тышкы иштер министринин чет ѳлкѳлѳргѳ чыгууларында жеткирилген долбоорлордун тизмеси.

Бийик тоолук шарттарда экологиялык жактан таза мал чарбачылыктын, бал челекчиликтин жана ѳсүмдүк ѳстүрүүчүлүктүн азыктарын ѳндүрүү жана иштеп чыгуу боюнча инвестициялык бизнес-долбоорлор.

Бишкек шаарында молекулярдуу-генетикалык изилдѳѳнүн Республикалык Борборун түзүү боюнча сунуш долбоор.

(Жогоруда айтылган бизнес-долбоорлор жѳнүндѳ тагыраак маалыматты Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы Элчилигинен ала аласыздар).

Кыргыз Республикасынын Убактылуу Ѳкмѳтүнүн инвестицияларды коргоо туурасында 2010-жылдын  26- апрелиндеги  №23 Декрети


Жарандардын эркин экономикалык ишмердүүлүк укугун коргоо, ишкерчиликти жана инвестицияны коргоо, республикада инвестициялык климатты жакшыртуу жана ата мекендик жана чет ѳлкѳлүк инвестиция үчүн инвесторлорго адилеттүү, теӊ укуктуу тартипти түзүү жана алардын Кыргыз Республикасына алып келген инвестицияларын коргоого кепил болуу менен инвестицияларды тартуу жана ага түрткү берүү  максатында  Кыргыз Республикасынын Убактылуу Ѳкмѳтү берилген Декретти кабыл алат:

1. Кыргыз Республикасынын Убактылуу Ѳкмѳтү Кыргыз Республикасынын аймагында мыйзамга үстѳмдүк болууга кепилдик кылат.

2 Кыргыз Республикасында экономикалык ишмердүүлүк жана ишкерчилик Кыргыз Республикасынын Конституциясына, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жана белгиленген тартиптер боюнча күчкѳ кирген Кыргыз Республикасы мүчѳ болгон эл аралык Келишимдердин жана Макулдашмалардын негизинде ишке ашат.

3. Кыргыз Республикасы «Кыргыз Республикасынын инвестициялары жѳнүндѳ» Мыйзамына ылайык чет ѳлкѳлүк жана ата мекендик инвестицияларга кепилдик берет жана адилеттүү, теӊ укуктуу тартипти сактайт, ошондой эле инвесторлор тарабынан Кыргыз Республикасынын экономикасына алып келинген инвестицияларга кепилдик берет.

4. Кыргыз Республикасына мыйзам чегинде келген чет ѳлкѳлүк жарандарга Кыргыз Республикасынын аймагында бир орундан экинчи орунга эркин жүрѳ алуу укугу кепилденет.

5. Кыргыз Республикасынын Убактылуу Ѳкмѳтү белгиленген тартиптердин алкагында күчкѳ кирген Кыргыз Республикасынын эл аралык Келишимдери жана Макулдашмаларынын негизинде КР  тарабынан мурда кабыл алынган милдеттердин аткарылышын камсыз кылат.

6. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу органдары берилген Дектреттин аткарылышын камсыз кыла турган тиешелүү чараларды кѳрүү керек.

7. Кызматтагы адамдар жана башка инвестициянын тартылышына тоскоол кылуучулар, капиталдын мамлекеттик, муниципалдык, жеке, коомдук ж.б. формаларын мыйзамсыз ээлеп алууга чара кѳргѳндѳр, жана алардын ишмердүүлүгүнѳ кийлигишүүлѳр, уюмдардын кадр маселесин чечүүгѳ же бул иштин башкаларга жүзѳгѳ ашыруусуна кѳмѳктѳшкѳндѳр укуктук жана жарандык-укуктук жоопкерчиликке тартыларын бекитиш керек.

8. Берилген Декрет туурасында Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги жана Кыргыз Республикасынын экономикалык ѳнүгүү министрлиги  дүйнѳлүк коомчулукка билдирип, жеткирүүсү керек.

9. Берилген Дектрет кол коюлган күндѳн тартып күчүнѳ кирет.

Кыргыз Республикасынын

Убактылуу Ѳкмѳтүнүн Тѳрагасы

Р.И. Отунбаева

The Decree No. 23
of the Provisional Government of the Kyrgyz Republic
on Protection of Investments

To ensure the Rule of Law, protect the citizens right to the freedom of economic activity, protect business and investments, improve the investment climate in the Republic and promote domestic and foreign investments by way of providing a fair and equitable legal regime for the investors and securing all investments made into the economy of the Kyrgyz Republic, based on the Decree of the Provisional Government No.1 as April 7, 2010, the Provisional Government has adopted this Decree No.23 as 26 April, 2010:

1. The Provisional Government of the Kyrgyz Republic guarantees the Rule of Law within the territory of the Kyrgyz Republic.
2. Economic and business activities in the Kyrgyz Republic shall be implemented in accordance with the Constitution and laws of the Kyrgyz Republic and entered into force international agreements and treaties of which the Kyrgyz Republic is the participant.
3. Pursuant to the Kyrgyz Law “On investments in the Kyrgyz Republic”, foreign and domestic investors shall be guaranteed a fair, equitable legal regime, including guarantees for protection of their investments in the economy of the Kyrgyz Republic.
4. Foreign citizens staying in the Kyrgyz Republic on legal grounds shall be guaranteed the freedom of movement within the country.
5. The Provisional Government of the Kyrgyz Republic shall procure the performance of all obligation previously assumed by the Kyrgyz Republic within the framework of international agreements and treaties.
6. The Ministry of Interior Affairs of the Kyrgyz Republic, local state administrations and local self-government agencies shall take all appropriate measures to ensure the implementation of this Decree.
7. Any official and other persons who impeding the attraction of investments, taking measures for illegal seizure of state, municipal, private, public and any other property, including the interference in the business activity and employment issues of companies or organization and employment issue of companies and organizations, or assisting other persons in such action (Raider activity) shall be subject to criminal and civil penalties.
8. The Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Economic Regulation                                                                           shall be informed the international community and business enterprises of this Decree.
9. This Decree shall come into force upon signing.

The Chair of the Provisional Government
of  the Kyrgyz Republic          R.Otunbaeva

Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн «Жарандары үчүн жѳнѳкѳйлѳтүлгѳн визалык тартип киргизилген чет ѳлкѳлүк мамлекеттердин Тизмесинин бекитилиши жѳнүндѳ»  Токтому

Визалык тартипти либеризациялоо жана КРда инвестициянын, ишкер жана туристтик тармактардын ѳсүшүнѳ  жагымдуу шарттарды түзүү максатында КРнын Убактылуу Ѳкмѳтү  ѳзүнчѳ Токтом менен (№125, 12.07.2010) КРнын Убактылуу Ѳкмѳтүнүн 07.02.2009. №87 « Жарандары үчүн жѳнѳкѳйлѳтүлгѳн визалык тартип киргизилген  чет ѳлкѳлүк мамлекеттердин Тизмесинин бекитилиши жѳнүндѳ» Токтомуна кошумчалоо жана ѳзгѳртүү киргизген. Тактап айтканда, чет ѳлкѳлүк мамлекеттеридин тизмеси тѳмѳнкү ѳлкѳлѳр менен кеӊейтилген:

1.Аргентина
2.Андорра
3.Бразилия
4.Ватикан
5.Вьетнам
6.Королевство Таиланд
7.Королевство Саудовская Аравии
8.Мексика
9. Бириккен Араб Эмираты
10. Сан-Марино
11.Филиппины

Ушундан тартып жогоруда аталган мамлекеттердин жарандары КРнын кирүү-чыгуу визаларын КРнын тиешелүү дипломатиялык кызматтарынан алууга укугу бар. Алар КРнын «Сырткы миграция» Мыйзамынын 8-статьясына ылайык жеке кайрылып, тиешелүү документтерин кѳрсѳтүү менен 90 күн каттоосуз жүрѳ алат.

 

Leave a Reply