ММК корреспонденттерин аккредитациялоо

Кыргыз Республикасынын аймагында чет элдик корреспонденттерди аккредитациялоо Кыргыз Республикасынын «Массалык маалымат каражаттары жѳнүндѳ» мыйзамына, Кыргыз Республикасынын «Журналисттин кесиптик ишмердүүлүгүн коргоо» мыйзамы жана «Кыргыз Республикасынын аймагында чет мамлекеттердин массалык маалымат каражаттарынын корреспонденттерин аккредитациялоо жѳнүндѳ» Жобосуна ылайык, Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги тарабынан ишке ашырылат. «Кыргыз Республикасынын аймагында чет мамлекеттердин массалык маалымат каражаттарынын корреспонденттерин аккредитациялоо жѳнүндѳ» Жобосуна ылайык,  чет ѳлкѳлүк корреспонденттерди туруктуу же убактылуу аккредитациялоо боюнча чет ѳлкѳлүк массалык маалымат каражатынын корреспонденттик пунктун Кыргыз Республикасында ачуу жѳнүндѳ Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигине 2000-жылдын 9-апрелиндеги №215 кайрылуусу тѳмѳнкүлѳрдү камтыйт:

– берилген массалык маалымат каражатынын жетекчилигинин колу коюлган массалык маалымат каражатынын расмий бланкасындагы каты же Кыргыз Республикасында аккредитацияланган ѳкүлчүлүктүн дипломатиялык нотасы (жѳнѳтүлгѳн корреспонденттердин, техникалык кызматкерлердин аты-жѳнү, аккредитациялоонун мѳѳнѳтү жана максаты);

– берилген массалык маалымат каражаты туурасында маалыматтар;
– электрондук дареги кѳрсѳтүлгѳн ѳмүр-баяны же резюме;
– паспорттун кѳчүрмѳсү;
– 3×4 кѳлѳмүндѳгү түстүү 4 сүрѳт.

КРнын ТИМнин алдында чет ѳлкѳлүк корреспонденттерди туруктуу аккредитациялоо жѳнүндѳ чечим тиешелүү жазуу жүзүндѳгү кайрылуу кабыл алынган күндѳн тартып, эки айдан ашпаган мѳѳнѳттѳ кабыл алынат. Туруктуу аккредитациянын мѳѳнѳтү – 2 жылга чейин.

КРнын ТИМнин алдында чет ѳлкѳлүк корреспонденттерди убактылуу аккредитациялоо жѳнүндѳ чечим, тиешелүү жазуу жүзүндѳгү кайрылуу кабыл алынган күндѳн тартып, 15 күндѳн ашпаган мѳѳнѳттѳ кабыл алынат. Убактылуу аккредитациянын мѳѳнѳтү – 3 айга чейин.

МКнын корреспонденттерин аккредитациялоо.